Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
FIRMA SGH
Przykładowe projekty : Przykładowe projekty – Centrum Badań i Innowacji SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Przykładowe projekty
firma
 

 Przykładowe projekty

 
​​​Projekty doradztwa finansowego
 • Wycena spółki zależnej jednej ze spółek skarbu Państwa
 • Opracowanie modelu finansowego realizacji strategi dezinwestycji dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej wraz z jej wyceną 
 • Opinia dotycząca transakcji opcyjnych zawartych przez wiodący polski bank
 • Opinia dotycząca asymetrycznych struktur opcyjnych oferowanych przez wiodący polski bank
 • Prawne i instytucjonalne rozwiązania w zakresie nadzoru nad systemem płatniczym i infrastrukturą rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej
 • Koncepcja rozwoju ubezpieczeniowej formy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego
 • Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej dla wiodącej instytucji monetarnej
 • Wpływ regulacji sektora finansowego w postaci maksymalnej stopy procentowej na rynek finansowy i gospodarkę – ocena ekspercka na podstawie modeli oceny ryzyka na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce


Projekty doradztwa operacyjnego
 • Analiza porównawcza stawek opłat lotniskowych oraz za korzystanie z infrastruktury portowej i zasad ich ustalania wobec linii lotniczych stosowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie i w wybranych portach Unii Europejskiej na zlecenie instytucji władzy centralnej
 • Zarządzanie procesami w instytucji władzy centralnej
 • Stworzenie struktury organizacyjnej departamentu windykacji dla spółki działającej w branży faktoringowej
 • Opracowanie portfela projektów dot. inwestycji sieciowych, kubaturowych oraz przykładowych projektów nieinwestycyjnych na zlecenie operatora dystrybucji gazu ziemnego.


Projekty badawcze i analizy rynkowe
 • Ekspertyza na temat wpływu jakości danych operatywnych w realizacji przesyłu gazu ziemnego (ORP) na możliwość skutecznego zarządzania poziomem niezbilansowania przez wiodące przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej
 • Prawne i instytucjonalne rozwiązania w zakresie nadzoru nad systemem płatniczym i infrastrukturą rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego wiodącej instytucji monetarnej
 • Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji
 • Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce dla jednego z Urzędów centralnych
 • Opracowanie definicji i kryteriów wyróżniających klastra turystycznego. Warunki spełnienia definicji klastra turystycznego przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne dla organizacji zajmującej się turystyką
 • Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie organów władzy centralnej


Projekty z zakresu innowacji
 • Strategie innowacji dla firm na zlecenie Agencji Rozwoju jednego z Województw 
 • Analiza modeli realizacji przez klastry projektów innowacyjnych i inwestycyjnych w kontekście zapisów projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 na zlecenie organów władzy centralnej
 • Ocena projektu i potencjału biznesowego dla 26 innowacyjnych pomysłów typu start-up z dziedziny medycyny na zlecenie  jednej z Izb Gospodarczych 


Projekty w zakresie HR:
 • Doradztwo w zakresie strategii biznesowej, HR i komunikacji, inicjowanie i współpraca w zakresie wdrażania Lean Management dla wiodącej firmy działającej w branży logistycznej
 • Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie i wdrożenie oceny kompetencji pracowników na zlecenie firmy doradztwa personalnego
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dla wiodącej międzynarodowej firmy leasingowej
 • Stworzenie narzędzi do oceny i rekrutacji pracowników dla wiodącego operatora pocztowego w Polsce
 • Diagnoza kompetencji urzędników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej organach władzy centralnej
 • Centrum Rozwoju – Metodyka oceny kompetencji przywódczych wyższej kadry menedżerskiej administracji rządowej


Projekty doradztwa strategicznego:
 • Strategia biznesowa na lata 2013-2015 wiodącej Grupy Kapitałowej działającej w branży transportowej
 • Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla spółki działającej w branży FMCG
 • Opracowanie strategii dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.
 • Doradztwo w zakresie strategii dla wiodącego domu maklerskiego w Polsce
 • Opracowanie strategii rozwoju dla Spółki Skarbu Państwa (metodą warsztatowo- partycypacyjną) oraz aktualizacja strategii


Projekty w zakresie marketingu i sprzedaży
 • Ekspertyza nt. przeprowadzenia transakcji kupna towaru masowego od firmy polskiej i sprzedaży tego towaru spółce czeskiej na zlecenie spółki zajmującej się obrotem produktami ropopochodnymi na terenie Europy.
 • Opracowanie regulaminu sprzedaży poprzez serwis internetowy na zlecenie producenta i importera środków ochrony osobistej
 • Procedury działania pośrednich ogniw sprzedaży przy montażu kotłów wysokiej mocy w gminach na zlecenie jednego z wiodących producentów kotłów w Polsce
 • Analiza procedury zakupowych w przedsiębiorstwie na zlecenie sieci hurtowni elektrycznych


Projekty doradztwa prawno-podatkowego
 • Analiza prawno-podatkowa wariantów dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.
 • oszacowanie wysokości szkód  wiodącej firmy leasingowej z prowadzenia na przestrzeni 1996-2012 r. sporów podatkowych i innych postępowań prawnych  dotyczących podatku VAT 
 • Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce


Projekty dla administracji centralnej i samorządowej
 • Wsparcie administracji publicznej w jednym z państw w Europie środkowej w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020
 • Analiza implikacji dla Polski przystąpienia Republiki Białorusi do Światowej Organizacji Handlu
 • Strategia Rozwoju Polsko-Bułgarskiego Klastra Doradczego
 • Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji
 • Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Doradztwo przy opracowaniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2014-2020


Analizy Ilościowe

 • Ekonometryczny pomiar i dekompozycja szarej strefy w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zlecenie wiodącego operatora systemów płatniczych
 • Walidacja Modelu Wewnętrznego na zlecenie wiodącej firmy ubezpieczeniowej
 • Walidacja modelu AMA na zlecenie wiodącego banku
 • Analizy statystyczne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy dla wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej
 • Metoda dekompozycji PKB (Produktu Krajowego Brutto) oraz WDB (Wartości Dodanej Brutto) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych dla organów władzy centralnej
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.