Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Badania i analizy rynkowe

 
Badania koniunktury gospodarczej w przemyśle, handlu, rolnictwie, sektorze bankowym i gospodarstwach domowych
Zbieranie informacji wg zharmonizowanego kwestionariusza, zalecanego przez CIRET i KE, o stanie koniunktury w poszczególnych obszarach w określonym czasie, przygotowywanie na ich podstawie raportów o sytuacji bieżącej i przewidywanych zmianach koniunktury w różnych raportach przekrojowych, stosowanie do potrzeb odbiorców.
 
Opracowanie zestawu narzędzi badawczych (wskaźników) do monitorowaniaprognozowanie zmian koniunktury w wyodrębnionych obszarach i na poszczególnych rynkach
Przygotowanie  na potrzeby odbiorcy narzędzi badawczych, pozwalających na opisanie wskazanego procesu czy zjawiska.
 
Analiza wpływu przedsiębiorstwa na gospodarkę i społeczeństwo
Analiza bezpośredniego, pośredniego i indukowanego wpływu danego przedsiębiorstwa na gospodarkę z zastosowaniem modelu przepływów międzygałęziowych.
 
Analiza wpływu sektora/branży na gospodarkę i społeczeństwo
Analiza bezpośredniego, pośredniego i indukowanego wpływu danego sektora (branży) na gospodarkę z zastosowaniem modelu przepływów międzygałęziowych.
 
Badanie satysfakcji klientów
Uzyskanie wiarygodnej informacji dotyczącej CSI (Customer Satisfaction index), prowadzenie badań NPS (Net Promoter Score), badanie ilościowe oraz jakościowe.
 
Badanie satysfakcji pracowników
Uzyskanie wiarygodnej informacji dotyczącej ESI (Employee Satisfaction index) poprzez zastosowanie  badań ilościowych oraz jakościowych, detekcja i eliminacja punktów krytycznych środowisku pracy.
 
Analiza wyboru optymalnej lokalizacji zagranicznej firmy w Polsce
Wybór najlepszej lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej. Analiza regionu (zatrudnienie/dostęp siły roboczej), analiza ceny gruntów oraz dostępności dostawców. Analiza wyboru optymalnej lokalizacji dla polskich firm na rynkach zagranicznych. Opracowanie strategii umiędzynarodowienia. 
 
Analizy branżowe i sektorowe
Analiza potencjału danego sektora gospodarki z perspektywy liczby podmiotów, zatrudnienia eksportu a także roli w całej gospodarce. Analiza porównawcza z innymi krajami.
 
Analizy konkurencji i konkurentów/usługi wywiadu gospodarczego
Identyfikacja kluczowych konkurentów, ich potencjału biznesowego i finansowego oraz portfolio produktowo-usługowego za pomocą tzw. wywiadu białego i szarego.
 
Analiza zapotrzebowania/popytu na dany produkt i/lub usługę
Badania zapotrzebowania na produkty/usługi. Wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi analitycznych z uwzględnieniem efektów akceleracji popytu.
 
Analizy i badania na potrzeby projektów dofinansowania ze środków krajowych i unijnych
Przygotowanie analiz, opinii i ekspertyz wymaganych do pozyskania dotacji i środków finansowych z krajowych i unijnych funduszy wsparcia oraz udziału w konsorcjach z podmiotami komercyjnymi.
 
Ekspertyzy ekonomiczne z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej
Opinie i ekspertyzy ekonomiczne z zakresu ekonomii międzynarodowej, finansów międzynarodowych, finansów publicznych i makroekonomii
 
Audyt zamówień publicznych
Audyt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi czy roboty budowlane pod względem zgodności przeprowadzonej procedury z regulacjami prawnymi (krajowymi i unijnymi).
 
Ocena otoczenia społeczno-ekonomicznego przedsiębiorstwa
Analiza otoczenia społeczno - ekonomicznego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu polityki makroekonomicznej (fiskalnej i monetarnej) i regulacyjnej na bieżącą i przyszłą sytuację finansową firmy. Warsztat prowadzony w formie analizy studium przypadku.
 
Wskaźniki koniunktury
Opracowanie wskaźników koniunktury i tendencji rynkowych, umożliwiających sygnalizację i analizę bieżących i przyszłych zmian sytuacji w gospodarce lub na poszczególnych rynkach
 
Ewaluacja programów i projektów
Ewaluacja pozwala określić efekty podejmowanych działań w kontekście przypisanych im celów. Ewaluacja projektu/programu jest porównaniem rezultatów projektu z jego wstępnymi założeniami.
 

 

 

Ostatnio zrealizowane​ projekt​y:
  • Ekspertyza na temat wpływu jakości danych operatywnych w realizacji przesyłu gazu ziemnego (ORP) na możliwość skutecznego zarządzania poziomem niezbilansowania przez wiodące przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej
  • Prawne i instytucjonalne rozwiązania w zakresie nadzoru nad systemem płatniczym i infrastrukturą rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej na zlecenie wiodącej instytucji monetarnej
  • Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji
  • Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce dla jednego z Urzędów transportowych
  • Opracowanie definicji i kryteriów wyróżniających klastra turystycznego. Warunki spełnienia definicji klastra turystycznego przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne dla organizacji zajmującej się Turyzmem
  • Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie Organu Administracji Centralnej.