Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo dla jednostek administracji centralnej i samorządowej

 
Opracowanie lokalnej strategii rozwoju
Strategia rozwoju to podstawowy, długookresowy dokument programowania lokalnego, pozwalający zaprojektować, a następnie skutecznie i efektywnie wdrażać, projekty rozwojowe. Opracowanie strategii to także proces dyskusji nad wizją i celami rozwoju, w który warto włączać aktorów lokalnych (interesariuszy), dlatego w proponowanej metodzie opracowania dokumentu zakładany jest szeroki proces partycypacyjny na każdym z etapów. W czasie prac nad strategią organizowane są warsztaty dla lokalnych liderów (formalnych i nieformalnych) oraz otwarte konsultacje i spotkania informacyjne dla szerokiego grona interesariuszy.
 
Ekspertyzy ekonomiczne z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej.
Opinie i ekspertyzy ekonomiczne z zakresu ekonomii międzynarodowej, finansów międzynarodowych, finansów publicznych i makroekonomii
 
Audyt zamówień publicznych
Audyt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi czy roboty budowlane pod względem zgodności przeprowadzonej procedury z regulacjami prawnymi (krajowymi i unijnymi)
 
Doradztwo z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego
Doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego dla strony publicznej i prywatnej

Wskaźniki koniunktury
Opracowanie wskaźników koniunktury i tendencji rynkowych, umożliwiających sygnalizację i analizę bieżących i przyszłych zmian sytuacji w gospodarce lub na poszczególnych rynkach
 
Ewaluacja programów i projektów
Ewaluacja pozwalająca określić efekty podejmowanych działań w kontekście przypisanych im celów. Ewaluacja projektu/programu jest porównaniem rezultatów projektu z jego wstępnymi założeniami.
 
Doradztwo w zakresie rozwoju klastrów i polityki klastrowej
Analizy potencjału i projektowanie strategii rozwoju klastrów, a także opracowanie kierunków polityki klastrowej oraz instrumentów wspierania inicjatyw klastrowych na szczeblu centralnym i regionalnym.Ostatnio zrealizowane projekty:

Wsparcie administracji publicznej w jednym z państw w Europie środkowej w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020

Analiza implikacji dla Polski przystąpienia jednego z państw Europy Wschodniej do Światowej Organizacji Handlu

Strategia Rozwoju Polsko-Bułgarskiego Klastra Doradczego

Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji

Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie jednego z Organów Administracji Centralnej

Doradztwo przy opracowaniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jednego z miast w Polsce