Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
firma
 

 Ekspertyzy i doradztwo finansowe

 
​Projekty wdrożenia innowacyjnych narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach
Projekty wdrożeniowe oraz ekspertyzy dotyczące diagnozy stanu bieżącego i proponowanych kierunków zmian związanych z wdrożeniem narzędzi rachunkowości zarządczej w celu poprawy jakości informacji zarządczej.
 
Diagnoza stanu rachunku kosztów
Weryfikacja, czy i w jakim stanie system rachunku kosztów zaspokaja potrzeby informacyjne zarządzających w przedsiębiorstwie.
 
Wycena przedsiębiorstwa
Oszacowanie wartości  przedsiębiorstwa przy zastosowaniu odpowiednio dobranych metod wyceny majątkowej, dochodowej, porównawczej lub mieszanej.
 
Wycena wartości niematerialnych i prawnych np. znaków towarowych, patentów, licencji itp.
Oszacowanie godziwej wartości rynkowej znaków towarowych - zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Wyceny IVS 210 “Aktywa niematerialne” oraz normą ISO 10668:2010: “Wymogi dla szacowania wartości marek” a także  technologii, licencji, patentów na wynalazki lub innych wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu dobieranych indywidualnie i najbardziej adekwatnych metod wyceny.
 
Fuzje i przejęcia
Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy  sprzedaży przedsiębiorstwa a także  pomagamy  podmiotom przejmującym. Dokonujemy identyfikacji targetów lub potencjalnych nabywców. Przeprowadzamy analizy due diligence. Opracowujemy strategię M&A i zapewniamy pomoc finansową, prawna i podatkową w trakcie trwania całego procesu transakcji.
 
Restrukturyzacje
Pomagamy przedsiębiorstwom przezwyciężyć problemy i wyprowadzić je na ścieżkę ponownego wzrostu i rozwoju. Restrukturyzacja może dotyczyć całego przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych funkcji i części.
 
Opracowanie biznes planów i studiów wykonalności
Opracowanie biznesplanu dla nowoczesnego przedsiębiorstwa. Biznesplany na potrzeby zasilenia kapitałowego firmy. 
 
Forensic audit
Audyt śledczy pozwala wykryć nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem spółki, oszustwa i kradzieże. Wskazuje zaniedbania i rekomenduje działania naprawcze poprawiające bezpieczeństwo finansowe firmy. Pozwala zminimalizować ryzyko i straty w przedsiębiorstwie. Przeprowadzanie audytów śledczych może dotyczyć podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników, menedżerów czy kontrahentów firmy.

 
 
 
Ostatnio zrealizowane projekty​​:
Wycena spółki zależnej jednej z wiodących Spółek Skarbu Państwa, działającej w branży transportowej

Opracowanie modelu finansowego realizacji strategi dezinwestycji dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej wraz z jej wyceną

Opinia dotycząca transakcji opcyjnych zawartych przez wiodący polski bank

Opinia dotycząca asymetrycznych struktur opcyjnych oferowanych przez wiodący polski bank

Prawne i instytucjonalne rozwiązania w zakresie nadzoru nad systemem płatniczym i infrastrukturą rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej na zlecenie wiodącej instytucji monetarnej

Koncepcja rozwoju ubezpieczeniowej formy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego na zlecenie jednej z Izb Ubezpieczeń

Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wiodącej insytycji monetarnej

Wpływ regulacji sektora finansowego w postaci maksymalnej stopy procentowej na rynek finansowy i gospodarkę – ocena ekspercka na podstawie modeli oceny ryzyka